19 มิถุนายน 2019 อาหารเย็นมื้อสุดท้าย

พวกเจ้าเป็นคนที่อยู่ข้างเรา ยามเราถูกทดลอง …

พระบิดาทรงเตรียมและมอบอาณาจักรให้เราอย่างไร

เราจะทำให้เจ้าอย่างนั้น

ถอดความจาก ลูกา 22:28

MobileLuke22-v-28-30

8 มีนาคม 2019 ต้องเป็นเหมือนเด็ก

“บอกจริง ๆ ว่า คนใดที่ไม่ได้ยอมรับอาณาจักรพระเจ้า

เหมือนเด็กเล็ก ๆ ยอมรับ เขาจะไม่ได้เข้าในแผ่นดินนั้น”

ถอดความจาก ลูกา 18:16-17

LukeMobile18v16-17re