7 เมษายน 2019 กันดารที่แปลก

พระยาห์เวห์ จอมเจ้านายตรัสว่า “วันเวลาจะมาถึง เมื่อเราจะส่ง….

การอดอยากการได้ยินพระดำรัสของพระยาห์เวห์”

ถอดความจาก อาโมส 8:11

Namesof-G-April-0719-Amos8-11

17 มีนาคม 2019 คนรู้ใจจอมเจ้านาย

โมเสสรีบกราบลงถึงดินทันที ทูลว่า

“องค์จอมเจ้านาย หากข้าพระองค์เป็นที่พอพระทัยในสายพระเนตร

ก็ขอโปรด เสด็จไปกับพวกเรา….

ถอดความจาก อพยพ 34:8 

Namesof-GMar1719-Ex34-8-9

10 มีนาคม 2019 องค์จอมเจ้านาย

“โอพระยาห์เวห์ จอมเจ้านาย ข้าฯ จะแน่ใจได้อย่างไรว่า

ข้าฯ จะได้ ครอบครองแผ่นดินนี้?”

ถอดความจาก ปฐมกาล 15:7-8

Namesof-G.Mar1019 Gen 15-7-8 re

 

9 มีนาคม 2019 พระยาห์เวห์ จอมเจ้านาย

อับรามทูลว่า “ข้าแต่พระยาห์เวห์ จอมเจ้านาย

พระองค์จะทรงให้อะใรแก่ข้าฯ หรือ?

ในเมื่อข้าฯ ไม่มีลูกชายสักคน”

ถอดความจาก ปฐมกาล 15:2

Namesof-G0919-Gen15-1-2re

3 มีนาคม 2019 องค์จอมเจ้านาย

ข้าแต่พระยาห์เวห์ (หรือ..ข้าแต่องค์ผู้ทรงดำรงนิรันดร์)

จอมเจ้านายของข้าพระองค์ทั้งหลาย

พระนามของพระองค์นั้น สูงส่งยิ่งนักทั่วทั้งแผ่นดินโลก

ถอดความจากสดุดี 8:1

Namesof-Gmar0319-Ps8-1

2 มีนาคม 2019 ยาห์เวห์-อาโดนาย

ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระองค์ทรงเป็นโล่ล้อมตัวข้าฯ

ทรงเป็นศักดิ์ศรีของข้าฯ และทรงเป็นผู้ชูศีรษะของข้าฯ

ถอดความจาก สดุดี 3:3

Namesof-GMAR0219-Ps3-3-4