อาโมส 2-2

อาโมส 2:6-9

 

ความบาปของคนอิสราเอลทางเหนือ   ที่พระเจ้าทรงแจกแจงออกมาผ่านอาโมสนั้น    ไม่ได้ทำให้แปลกใจว่า  ทำไมพวกเขาก็ต้องถูกลงโทษเช่นคนอื่น ๆ       พรุ่งนี้เราจะเห็นต่อไปว่า  พวกเขายังมีบาปอะไรที่น่าเกลียดน่าชังที่พระเจ้าจะทรงกำจัดอีก

 

ส่วนคนอาโมไรต์ เป็นชนชาติที่เคยอยู่ในคานาอันมาก่อน   พวกเขาเป็นชนชาติที่เก่งกล้า

แต่พระเจ้าทรงถอนรากถอนโคนพวกเขา เพื่อให้ชนอิสราเอลที่พระองค์ทรงพาออกมาจากอียิปต์ได้เข้าไปอาศัย   ตอนที่โมเสสนำคนอิสราเอลออกมานั้น (เพื่อน ๆ หาอ่านได้ใน หนังสืออพยพ)   พระเจ้าทรงสั่งให้เขารุกเข้าไปในเทือกเขาที่ชาวอาโมไรต์อาศัยอยู่ (เฉลยธรรมบัญญัติ 1:7)