15 เมษายน 2016 ฉงนฉงาย

คนที่เกิดจากพระวิญญาณก็เป็นอย่างนั้น 

 ถอดความจาก ยอห์น 3:8

john-3-7-9-Daily2016_4_15