11 ธันวาคม 2019 เมื่อเจ็บป่วย

มีคนใดที่ป่วยอยู่รึ? ให้เขาเชิญผู้ใหญ่ในคริสตจักร มาอธิษฐานเผื่อ

เจิมเขาด้วยน้ำมัน ในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า

ถอดความจากยากอบ 5:14

James5-14re


 

 

นี่คือสืิ่งที่ชุมชนคริสเตียนมักทำกันเมื่อมีคนเจ็บป่วย ผู้ใหญ่ก็จะมาอธิษฐานเจิมผู้ป่วยด้วยน้ำมัน การเจิม ผู้ป่วยด้วยน้ำมันเป็นเครื่องหมายที่เล็งถึงการที่ คนป่วยถูกแยกเอาไว้ให้พระเจ้าทรงดูแลรักษาเป็น พิเศษ การเจิมไม่ได้ทำให้หายโรคทันที แต่เป็นส่วนหนึ่ง ที่แสดงถึงความจริงใจของผู้ที่อธิษฐาน เพิ่มพลังในการ ทูลขอต่อพระเจ้า ในการรอคอยให้พระองค์รักษา  พลังของคำอธิษฐานอยู่ี่พระนามพระเยซูคริสต์