อิสยาห์ 52-1

อิสยาห์ 52:1-6

โอ ศิโยนเอ๋ย จงตื่นเถิด  ตื่นขึ้นเถอะนะ  จงรวบรวมกำลัง
โอ เยรูซาเล็ม นครที่บริสุทธิ์  จงสวมเสื้อผ้าอันงดงามของเจ้า

เพราะว่า ผู้ที่ไม่ได้เข้าสุหนัต และผู้ที่ไม่สะอาด จะไม่มาหาเจ้าอีกต่อไป 

พระเจ้าทรงเรียกคนของพระองค์ออกจากอาการเมา  ให้สวมเสื้อแ่ห่งศักดิ์ศรี  เพราะว่า คนที่เป็นศัตรูจะไม่มาทำลายพวกเขาได้อีกต่อไป  

โอ เยรูซาเล็มเอ๋ย  จงสลัดฝุ่นผงออกจากตัวเจ้า  ลุกขึ้น และก็นั่งลง

โอ ลูกสาวของศิโยนที่เป็นเชลย  จงแกะตัวเจ้าออกจากปลอกคอของเจ้า

เพราะพระเจ้าตรัสว่า “เจ้าถูกขายโดยไม่ได้อะไรเลย  และเจ้าจะได้รับการไถ่โดยไม่ต้องใช้เงิน”

คนอิสราเอลกลายไปเป็นทาสในต่างประเทศ    ทำงานโดยไม่ได้อะไรตอบแทน

เพราะพระเจ้าตรัสด้งนี้ว่า ” ตอนแรก  คนของเราได้ลงไปในอียิปต์เพื่อพักอาศัยอยู่ที่นั่น  และอัสซีเรียก็ได้กดขี่เขาเปล่า ๆ

“ดังนั้น บัดนี้ สิ่งที่เรามีตรงนี้ ” พระเจ้าทรงประกาศ ” เห็นแล้วว่า คนของเราถูกจับไปเป็นเชลยเปล่า ๆ  ผู้ที่ปกครองพวกเขาก็ร้องโหยหวน”

ถกจับไปเป็นเชลยในบาบิโลน
ถกจับไปเป็นเชลยในบาบิโลน

“และพวกเขาหยามเหยียดนามของเราทั้งวันไม่หยุดหย่อน ดังนั้น คนของเราจะรู้จักชื่อของเรา

ดังนั้นในวันนั้น พวกเขาจะรู้ว่า เราเป็นผู้ตรัส และเราก็อยู่ตรงนี้!”

ตราบใดที่อิสราเอลเป็นเชลย  คนที่ปกครองพวกเขาก็จะดูหมิ่นเหยียดหยามพวกเขา และพระเจ้าของพวกเขาไม่ล้มเลิก   พระเจ้าจึงทรงไถ่พวกเขาเพื่อเห็นแก่พระนามอันบริสุทธิ์ของพระองค์  เพื่อพิสูจน์ว่า พระองค์นั้น ทรงเป็นจริง ทรงซื่อตรงต่อพวกเขา ทรงฤทธิ์อำนาจสูงสุด  

ในวันของพระเจ้า เขาจะรู้ว่า พระองค์นี่แหละที่ตรัสว่า เราเป็นซึ่งเราเป็น