1 เปโตร 1

ใช้ชีวิตอย่างคนบังเกิดใหม่

มรดกจากเบื้องบน

การมีชีวิตต่อพระพักตร์พระบิดา

ต้องจำนะ

3 มีนาคม 2021

เพื่อนที่รัก นี่เป็นจดหมายฉบับที่สองที่ข้าเขียนถึงท่าน ในจดหมายทั้งสองฉบับ
ข้าต้องการให้เป็นคำกระตุ้นเตือนใจปริสุทธิ์ของท่าน เพื่อว่า
ท่านจะได้จำคำที่ผู้เผยพระคำบริสุทธิ์กล่าวไว้ และพระบัญชาขององค์พระผู้เป็นเจ้า
และพระผู้ช่วยให้รอดที่ประทานผ่านเหล่าอัครทูตของท่าน
ถอดความจาก 2 เปโตร 3:1-2