1 มกราคม 2019 เจอแล้ว!

จะมีความยินดีในสวรรค์ต่อพระพักตร์พระเจ้า

เมื่อมีคนบาปคนหนึ่งกลับใจใหม่

ถอดความจาก ลูกา 15:10
MobileLuke15-9-10re