โฮเชยา 2-1

แล้วพระเจ้าทรงเตือนสติให้อิสราเอล  ด้วยการกล่าวถึงนางโกเมอร์…. ซึ่ง ณ เวลานี้มีความหมายถึงอิสราเอลนั่นเอง  เพราะว่า การทำบาปต่อพระเจ้านั้น เปรียบได้กับภรรยาที่ไม่สัตย์ซื่อต่อสามี    และ สิ่งที่โฮเชยากล่าว ก็เป็นการ เปรียบเทียบทำนองนี้เป็นเรื่องเด่น….

เวลานั้นเอง ประชาชนอิสราเอลถูกทำร้ายจากกษัตริย์และชนชั้นสูง  คนยากจนถูกกดขี่ และคนมั่งคั่งก็ทำทุกอย่างตามใจของตนเอง.

 

โฮเชยา 1-2

การมีลูกคนที่สองของโกเมอร์… มันไม่ค่อยจะชอบมาพากลเสียแล้ว   เด็กคนนี้ไม่ใช่ลูกของโฮเชยา  การที่ใช้ชื่อว่า ไร้เมตตา หรือโลรุหะมาห์ ในภาษาของเขานั้น  เหมือนจะบอกว่า โฮเชยาไม่รับว่าเขาเป็นพ่อของเด็ก  เขาไม่มีความรู้สึกของความเป็นพ่อ เพราะเด็กคนนี้ไม่ใช่ของเขา  และชื่อนี้ก็เป็นการเตือนพวกเขาด้วยว่า พระเจ้าจะไม่ทรงเมตตาพวกเขา

ลูกคนที่สามนี่ซิ  ชื่อน่าสงสารสำหรับเด็ก  “ไม่ใช่คนของเรา หรือ โลอัมมี” เป็นชื่อที่จะเตือนว่า พระเจ้าจะไม่ทรงเป็นพระเจ้าของเขาอีกต่อไป

แม้ว่าพระเจ้าจะทรงพิพากษาลงโทษพวกเขา ตามที่พระองค์ตรัสไว้ล่วงหน้าตามชื่อของหนูน้อยโลอัมมี

แต่…. ในที่สุดพระองค์ก็จะทรงเมตตาพวกเขาอีก…

พระทัยของพระเจ้าไม่เหมือนมนุษย์  ไม่เหมือนเรื่องราวใด ๆ ในโลก

พระองค์ต้องทรงลงโทษเขา  แต่พระองค์ก็ทรงมีประสงค์ให้เขาได้สิ่งดีที่สุด
ตามที่พระองค์ปรารถนาจะให้แก่เขา    ในที่สุดการรับโทษจะกลายเป็นการรับเมตตา!