8 กันยายน 2019 พระศิลา

ทรงวางเท้าของข้าบนศิลา ทำให้ข้ามั่นคง

ถอดความจาก สดุดี 40:2

The-Rock-Ps40-1-2