6 สิงหาคม 2019 บนไม้กางเขน

แล้วโจรคนนั้นทูลว่า

“ท่านเยซู ขอทรงจำข้า เมื่อพระองค์เสด็จเข้าแผ่นดินของพระองค์”

ถอดความจาก ลูกา 23:42

Luke23-mobile-v42-43