5 สิงหาคม 2019 บนไม้กางเขน

“เจ้าไม่กลัวพระเจ้ารึ? เจ้าถูก ลงโทษเหมือนกัน เราทั้งสองควรรับโทษ

แต่ท่านผู้นี้สิ ไม่ได้ทำผิดสิ่งใดเลย”

ถอดความจาก ลูกา 23:41

Luke23-mobile-v39-41