30 สิงหาคม 2019 บนถนนไปเอมมาอูส

พระเยซูก็ทรงอธิบายพระคัมภีร์ ที่อ้างถึงพระองค์ทุกข้อ

เริ่มตั้งแต่โมเสส จนถึงผู้กล่าวพระคำในสมัยต่อมาทุกคน

ถอดความจาก ลูกา 24:27 

luke24Mobilev27-29

25 สิงหาคม 2019 พระศิลา

พระเจ้าทรงเป็นศิลา

ราชกิจทั้งสิ้นสมบูรณ์แบบ

ถอดความจาก เฉลยธรรมบัญญัติ 32:4

Rock-Aug2519-Deut-32-4