พระเยซูคือผู้ใด?

พระบุตรพระเจ้าที่โยเซฟถวายการปกครองดูแลในฐานะบิดา

19 ธันวาคม 2020