เหลือแต่ตัว

11 กุมภาพันธ์ 2021

และทรง
ช่วยกู้โลทคนเที่ยงธรรมที่ต้องทุกข์หนัก
เพราะชีวิตโสโครกของคนชั่วช้า
(เพราะในขณะที่เขาใช้ชีวิตเที่ยงธรรมทุกวัน
ท่ามกลางคนพวกนั้น จิตใจของเขาจะทรมานนักจาก
การกระทำไร้คุณธรรมที่ได้เห็นและได้ยิน)
ถอดความจาก 2 เปโตร 2:7-8