พระลักษณะที่อยู่ในตัว

14 พฤษภาคม 2021

ทุกคนที่เป็นลูกของพระเจ้าจะไม่ทำบาปต่อไป
เพราะเมล็ดพันธ์ุของพระเจ้าอยู่ในเขา
และเขาไม่อาจมีนิสัยทำบาปต่อเนื่องไปได้
เพราะเขาเป็นลูกของพระองค์
ถอดความจาก 1 ยอห์น 3:9

ฟังพระคำเพิ่มเติม Ongoing Sin | Paul Washer ใน Youtube