25 พฤษภาคม 2017 เชื่อเพราะอ่าน

แต่ที่เราเขียนไว้ก็เพื่อท่านจะได้เชื่อว่า

 พระเยซูทรงเป็นพระคริสต์ พระบุตรของพระเจ้า

ถอดความจาก ยอห์น 20:31
john-20-30-31-Daily2017_5_25

16 พฤษภาคม 2017 ไปบอกพี่น้อง

เราจะขึ้นไปหาพระบิดาของเรา พระบิดาของเจ้า 

พระเจ้าของเรา พระเจ้าของเจ้า

ถอดความจาก ยอห์น 20:17
john-20-16-17-Daily2017_5_15