Bubee Homepage
6 มกราคม 2017 รู้จักพระเจ้า
6 มกราคม 2017  รู้จักพระเจ้า

ให้เรารู้จัก…. ให้เราพยายามที่จะรู้จักพระเจ้า พระองค์จะปรากฎให้เราพบ เหมือนอย่างดวงอาทิตย์ขึ้น แน่นอน ถอดความจากโฮเชยา  อ่านต่อ

3 มกราคม 2017 สรุปลูกา 2
3 มกราคม 2017  สรุปลูกา 2

พระเยซูคือพระบุตรพระเจ้าที่ทรงมาบังเกิดเหมือนกับเด็กแรกเกิดทั่วไป ทรงเกิดด้วยฤทธิ์แห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้า  ชีวิตของพระองค์นั้นแตกต่าง… พระองค์ทรงบริสุทธิ์ และไม่มีบาปในพระองค์เลย พระองค์ทรงลงมาในโลกเพื่อจะพบความทุกข์แสนสาหัส สิเมโอนได้บอกล่วงหน้าไว้แล้วว่า วันหนึ่งข้างหน้า..มารีย์จะทุกข์โศกยิ่งนัก  อ่านต่อ

1 มกราคม 2018 คลังใจ
1 มกราคม 2018   คลังใจ

ปีใหม่แล้ว เราทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้น และเก็บสิ่งดีๆ ไว้ในใจ เพื่อให้เป็นกำลังใจในปีที่จะก้าวต่อไป มารีย์ เก็บเรื่องทั้งหมดนี้ไว้ในใจ ถอดความจาก  อ่านต่อ

31 ธันวาคม 2017 พระองค์ทรงยึดเราไว้
31 ธันวาคม 2017 พระองค์ทรงยึดเราไว้

ครั้งหนึ่ง อาสาฟ ได้อธิษฐานต่อพระเจ้า เป็นคำอธิษฐานที่เศร้า แต่มีความหวัง เพราะจะเจอประสบการณ์ร้ายแค่ไหน… พระเจ้ายังยึดเราไว้มั่น เมื่อจิตของฉันเป็นทุกข์   อ่านต่อ