Bubee Homepage
27 มกราคม 2018
27 มกราคม 2018

ความปรารถนาในใจ ที่กลายเป็นจริงนั้น เป็นที่ชื่นชมสำหรับดวงวิญญาณ ถอดความจาก สุภาษิต  อ่านต่อ

23 มกราคม 2018

มีพระสุรเสียงดังลงมาจากฟ้าว่า “เจ้าคือลูกรักของเรา เราพอใจเจ้ามาก” ถอดความจาก ลูกา  อ่านต่อ