Bubee Homepage
10 สิงหาคม 2019 ยาห์เวห์โรอี
10 สิงหาคม 2019  ยาห์เวห์โรอี

“พระเจ้าผู้ทรงทำให้ประชาชนกระจัดกระจายไป จะทรงรวบรวมและดูแลพวกเขา ดั่งผู้เลี้ยงแกะที่ดูแลฝูงแกะของเขา” ถอดความจาก เยเรมีย์ 31:10   อ่านต่อ

เพลงคร่ำครวญ 1-4
เพลงคร่ำครวญ 1-4

เพลงคร่ำครวญ 1:17-22 เพ  พยัญชนะตัวที่ 17 ศิโยนได้อ้าแขนออก แต่ก็ไม่มีใครมาปลอบโยนเธอ องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงบัญชาให้มีเพื่อนบ้านของยาโคบ  อ่านต่อ

เยเรมีย์ 52-4

เยเรมีย์ 52:24-30 ผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์ สั่งจับเสไรอาห์ซึ่งเป็นมหาปุโรหิต พร้อมกับเศฟันยาห์ ซึ่งเป็นรองปุโรหิต และคนเฝ้าประตูอีก 3  อ่านต่อ