คนจริง

26 เมษายน 2021

และพวกท่านได้รับการเจิม
จากองค์ผู้บริสุทธิ์และท่านรู้ทุกสิ่ง 
ที่เขียนมานี้ไม่ใช่เพราะท่านไม่รู้ความจริง
แต่เพราะท่านรู้ และไม่มีความเท็จใด
ออกมาจากความจริง
ถอดความจาก 1 ยอห์น 2:20-21