ความอดทนของพระเจ้า

17 มีนาคม 2021

จงระลึกว่า ความอดทนอดกลั้น
ขององค์พระผู้เป็นเจ้านำมาซึ่งความรอด
ตามที่เปาโลน้องชายที่รัก 
ได้เขียนถึงท่านตามสติปัญญา
ที่พระเจ้าประทานให้เขา
ถอดความจาก 2 เปโตร 3:15