จัดบ้านเมืองและพระวิหาร ๙

1 พงศาวดาร 9

คนอิสราเอลเป็นเชลยที่บาบิโลนประมาณ 70 ปี  บางคนก็เกิดที่นั่น คนที่กลับมาบางคนก็ชรามากแล้ว  ใครที่อายุเกิน 70 ปี ก็จะได้รู้รสชาติของชีวิตหลาย ๆ แบบ จากคนที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้าและต้องถูกไปเป็นเชลย  และกลับมาสร้างบ้านเมืองใหม่  โดยเริ่มต้นที่เมืองเยรูซาเล็ม

พวกแรกที่ได้กลับมาแล้วได้กรรมสิทธิ์ครองที่ดิน คือปุโรหิต เลวี และคนที่ทำงานในพระวิหาร  เพราะไม่ยากที่จะจัดที่ทางให้  มันลงตัวอยู่แล้วตามกฎซึ่งวางไว้มาแต่โบราณ คนอิสราเอลนั้นแบ่งเป็นปุโรหิต  เลวี   คนรับใช้ทั่วไปในพระวิหาร  และบุคคลธรรมดาที่เป็นประชาชนทั่วไป

และยังมีคนเผ่าอื่น ๆ เข้ามาผสมปนเปอาศัยในเยรูซาเล็มด้วย

คนที่เข้ามาทำงานในพระวิหารนั้น 1760 คน ไม่รวมผู้เฝ้าประตูทั้งสี่ด้าน 212 คน  นายประตูรั้วเหล่านี้คือคนเผ่าเลวี ต้องดูแลห้องและพระคลังแห่งพระวิหาร  พวกเขามีหน้าที่เปิดปิดประตูทุกวัน

เราอาจสงสัยว่า ทำไมจึงต้องมีคนมากมายนัก   เป็นเพราะพวกเขายังมีหน้าที่ดูแลเครื่องใช้ต่าง ๆ  การนำออกไปใช้ การนำกลับคืนมา มีการบันทึกอย่างเรียบร้อย  มีคนที่ต้องดูแลเรื่องยอดแป้ง เหล้าองุ่น น้ำมัน  เครื่องหอม เครื่องเทศ  ของปิ้งต่าง ๆ  ขนมตั้งถวาย และสารพัดที่ต้องทำให้ครบถ้วนกระบวนการถวายเครื่องบูชา

ในพระวิหารยังมีคนที่เป็นนักร้อง อยู่เวรทั้งกลางวันและกลางคืน คนเหล่านี้มาจากตระกูลเลวีเท่านั้น