จากปฐมกาล

23 มีนาคม 2021

(นี่เป็นสิ่งที่เราประกาศแก่ท่าน)
สิ่งที่มาจากปฐมกาล สิ่งที่เราได้ยิน
สิ่งที่เราได้ห็นด้วยตา สิ่งที่เราได้พินิจดู
และได้สัมผัสด้วยมือของเรา
เกี่ยวข้องกับพระคำแห่งชีวิต
ถอดความจาก 1 ยอห์น 1:1