ดาเนียล 2-11 รายละเอียดความฝัน

ดาเนียล 2:36-43

“ความฝันเป็นอย่างนี้  บัดนี้ ข้าพระบาทจะทูลถึงความหมายของความฝัน

โอพระราชา  ทรงเป็นมหาราชาแห่งราชาทั้งหลาย
พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ได้ประทานอาณาจักร อำนาจ พลัง และสง่าราศีแก่พระองค์

พระองค์ได้ทรงมอบมนุษย์ทั้งหลาย สัตว์ป่าในทุ่ง
และนกในอากาศ ทำให้พระองค์ทรงปกครองเหล่านั้นทั้งหมด
พระองค์คือศีรษะที่ทำด้วยทองคำ

ต่อมา จะมีอาณาจักรหนึ่งที่ด้อยกว่าเกิดขึ้นหลังจากพระองค์
และก็มีอาณาจักรที่ทำด้วยทองสัมฤทธิ์
ซึ่งจะปกครองทั่วโลก
และอาณาจักรที่สี่นั้นแข็งแกร่งดังเหล็ก
เพราะว่า เหล็กสามารถทำให้ทุกสิ่งแตกหักเป็นชิ้น ๆ ได้
และอาณาจักรนั้นจะบดขยี้อาณาจักรอื่น ๆ ให้พังทลายไป
tao

และที่พระองค์ทรงเห็นเท้าและนิ้วเท้านั้นเป็นดินเหนียวปนเหล็ก
มันคืออาณาจักรที่แยกออกจากกัน
ในนั้นบางส่วนก็แข็งแกร่งเหมือนเหล็ก
เหมือนกับที่พระองค์ทรงเห็นเหล็กผสมกับดินอ่อน
จากการที่นิ้วนั้น เป็นส่วนผสมของเหล็กและดิน
ก็เปรียบได้กับอาณาจักรที่บางส่วนเข้มแข็ง บางส่วนเปราะบาง
อย่างที่พระองค์ทรงเห็นเหล็กผสมดินอ่อน
พวกเขาก็จะผสมกันด้วยการแต่งงาน
แต่พวกเขาไม่อาจจะประสานกันเป็นหนึ่งเดียวได้
เหมือนกับที่เหล็กไม่สามารถผสมเป็นเนื้อเดียวกับดินได้