ดาเนียล 9-4 ขอพระเจ้าทรงเร่ง…

ดาเนียล 9:16-19

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า  ขอโปรดให้ความโกรธเกรี้ยวของพระองค์หันไปจากนครเยรูซาเล็ม
จากภูเขาบริสุทธิ์ของพระองค์ เพราะความผิดบาปของเราและบรรพบุรุษของเรา
ตามราชกิจแห่งความชอบธรรมของพระองค์ด้วยพระเจ้าข้า

daniel_praying

เยรูซาเล็มและประชากรของพระองค์กลายเป็นคำนินทาของคนที่อยู่ล้อมรอบเรา
บัดนี้ ขอองค์พระเจ้าของเรา ทรงฟังคำอธิษฐานของผู้รับใช้ของพระองค์
ขอทรงฟังคำร้องขอพระเมตตา
และเพื่อเห็นแก่พระองค์ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า
ขอพระองค์ทรงให้พระพักตร์ของพระองค์ฉายแสง
ลงมายังพระวิหารของพระองค์ที่กำลังร้างเปล่าอยู่ในเวลานี้

โอพระเจ้าของข้าพระองค์ ขอทรงเอียงพระกรรณ และทรงฟังเสียงของข้าพระองค์
ขอทรงเปิดพระเนตร และเห็นการถูกทิ้งร้างของนครที่เขาเรียกตามพระนามของพระองค์
เรามิได้ทูลขอต่อพระองค์เพราะความชอบธรรมของเรา
แต่เราทูลขอต่อพระองค์เพราะความเมตตายิ่งใหญ่ของพระองค์

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงฟัง ขอทรงอภัยบาปเรา
ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงมองเราและกระทำราชกิจของพระองค์
ขออย่าทรงเนิ่นช้า  เพื่อเห็นแก่พระนามของพระองค์
ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์
เพื่อเห็นแก่นครและประชากรที่ถูกเรียกชื่อตามพระนามของพระองค์