พระผู้ทรงอยู่เหนือสรรพสิ่ง

7 กุมภาพันธ์ 2021

NASA- Helix Nebula in the constellation of Aquarius