พระผู้ทรงอยู่เหนือสรรพสิ่ง

6 กุมภาพันธ์ 2021

แสงเหนือจาก Iceland