พระเจ้าทรงเป็นวิญญาณ

14 มีนาคม 2021

ขอทรงสอนให้ข้าทำตามพระประสงค์
ของพระองค์เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้า
ขอพระวิญญาณประเสริฐของพระองค์
ทรงนำข้าไปตามทางราบเรียบ
ถอดความจาก สดุดี 143:10