พระเจ้าพระบิดา

5 มิถุนายน 2021

ของประทานที่ดีและเพียบพร้อมนั้นมาจากเบื้องบน
ลงมาจากพระบิดาแห่งความสว่าง
ซึ่งในพระองค์
ไม่มีการเปลี่ยนแปร หรือเงามืดของการเปลี่ยนแปลง
ถอดความจาก ยากอบ 1:16-17