มีคาห์ 4-1 ภูเขาของพระเจ้า

มีคาห์4:1-5

ในวันเวลาสุดท้าย จะเกิดเหตุการณ์เหล่านี้
คือ ภูเขาซึ่งพระวิหารของพระเจ้าตั้งอยู่ จะได้รับการตั้งให้เป็นภูเขาที่สูงสุดในบรรดาภูเขาทั้งปวง. มันจะถูกยกให้สูงเหนือเนินเขาทั้งหลาย
และ….. ผู้คนจะเดินทางหลั่งไหลเข้ามา
หลายชาติจะเข้ามาที่นี่ และกล่าวว่า “มา ให้เราพากันไปยังภูเขาของพระเจ้า ไปยังพระนิเวศของพระเจ้าของยาโคบ เพื่อว่าพระองค์จะทรงสอนหนทางของพระองค์ให้เรา. และเราจะได้เดินในวิถีของพระองค์”

ที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะ กฎเกณฑ์ของพระเจ้าจะออกมาจากศิโยน. และพระดำรัสของพระองค์จะออกมาจากเยรูซาเล็ม
พระเจ้าจะทรงวินิจฉัยคดีระหว่างชาติต่างๆ และจะทรงตัดสินเพื่อชาติมหาอำนาจซึ่งอยู่ไกล

พวกเขาจะตีดาบให้กลายเป็นผาลไถนา จะตีหอกให้กลายเป็นขอลิด. ชาติต่างๆจะไม่ต่อสู้ทำสงครามกันต่อไป. เขาจะไม่เรียนรู้สู้รบอีกต่อไป
แต่พวกเขาต่างนั่งอยู่ใต้ต้นองุ่น และมะเดื่อของตน ไม่มีใครทำให้เขาหวาดกลัวได้ เพราะพระเจ้าผู้ทรงเป็นจอมทัพได้ตรัสโดยพระโอษฐ์ของพระองค์
คนทั้งหลายดำเนินชีวิตตามพระของตน แต่เราจะเดินในพระนามพระเจ้าของเราตลอดไปเป็นนิตย์