รัชกาลอาสา ๑๔-๑

2 พงศาวดาร 14:1-7

หลังจากที่ราชาอาบียาห์ครองราชย์เพียง 3 ปี  ก็สิ้นพระชนม์

กษัตริย์องค์ต่อไปจึงเป็นราชาอาสา ซึ่งเป็นราชโอรส

ราชาอาสาองค์นี้ ไม่เหมือนราชาเรโหโบอัมเสด็จปู่ และราชาอาบียาเสด็จพ่อ…

 

พระองค์ทรงเป็นราชาที่ใส่พระทัยที่จะดำเนินตามพระเจ้า   พระองค์ทำสิ่งที่ดี สิ่งที่พระเจ้าทรงพอพระทัย

 

มีอะไรบ้างล่ะ ที่ทำให้พระเจ้าพอพระทัยราชาอาสา

พระองค์ทรงกำจัดแท่นบูชาเทวรูปต่าง ๆ   รวมไปถึง ทำลายปูชนียสถาน และพังเสาศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่เต็มเมือง

พระองค์ทรงโค่นอาเชราห์ที่คนกราบไหว้

ของเหล่านี้มีมาตั้งแต่สมัยเสด็จทวด  นั่นคือราชาซาโลมอนที่ทรงมีมเหสีมากมายจากประเทศต่าง ๆ   มเหสีและนางสนมทั้งหลายเหล่านั้นต่างขนเทวรูปของตัวเองมาด้วย  และชักชวนให้พระราชามาสนพระทัยในสิ่งเหล่านี้

ยิ่งกว่านั้น ราชาอาสาทรงสั่งให้ประชาชนแสวงหาพระเจ้าเที่ยงแท้  และดำเนินชีวิตตามพระบัญญัติของพระเจ้าด้วยความเอาใจใส่

 

แน่นอน มีหลายคนไม่พอใจ เพราะพวกเขาชอบเทวรูป

แต่มีหลายคนที่ขอบคุณพระเจ้าที่เขาได้พระราชาองค์ใหม่  เป็นพระราชาที่รักพระเจ้า พวกเขามีความสุขมาก

 

เมื่อเป็นเช่นนี้

พระเจ้าก็ทรงอวยพระพร

พระเจ้าได้ทรงให้แผ่นดินสงบ ไม่มีสงครามในช่วงต้นของรัชกาลราชาอาสา  ประชาชนมีสันติสุข   ทำมาหากินกันไปด้วยความสงบ  ไม่ต้องกลัว ไม่ต้องคอยคิดว่า เมื่อไร พ่อ หรือลูกชายในบ้านจะต้องกลายไปเป็นทหารอีก   พวกเขาอยากอยู่อย่างสงบอย่างนี้ไปนาน  ๆ

 

เมื่อไม่ต้องทำสงคราม

พระราชาก็ทรงหันมาสร้างหัวเมืองให้มีกำแพงล้อมรอบ  อย่างนี้ต้องใช้แรงงานอีกแล้ว  แต่ประชาชนก็พอใจมากกว่าที่จะต้องไปสู้รบ

 

“ขอบคุณพระเจ้าที่แผ่นดินยังเป็นของพวกเรา

เพราะว่า เราได้แสวงหาพระเจ้า  และพระเจ้าทรงอวยพระพร  ให้เรามีความสงบสุขทุกด้านไป”   ราชาอาสาทรงกล่าวแก่ข้าราชการของพระองค์

 

“พะยะค่ะ  พระเจ้าทรงดีต่อเรา  พระเจ้าทรงดีต่อพระราชาที่แสวงหาพระองค์”   พวกเขาน้อมรับคำของพระราชาด้วยความปลาบปลื้ม