หันหาพระเจ้า ๒๐-๒

2 พงศาวดาร 20:5-12

คนเดินทางเข้ามาในกรุงเยรูซาเล็มเพื่อพร้อมใจกันอธิษฐานต่อพระเจ้า ด้วยเรื่องของข้าศึกที่เข้ามาประชิด

ราชาเยโฮชาฟัททรงยืนอยู่ในที่ประชุมชน  ในลานพระวิหารของพระเจ้า  คนเต็มไปหมด  ทุกคนต่างมีภาระใจที่จะอธิษฐานขอพระเจ้าทรงช่วย

พวกเขาหวังพึ่งพระเจ้า

และเขาหวังว่า กษัตริย์ของเขาจะทรงทำสิ่งที่ถูกต้อง

พวกเขาหวังว่า กษัตริย์ของเขาจะทูลพระเจ้าอย่างถูกต้อง

 

เมื่อประชาชนพร้อมใจกันอยู่ที่นั่นแล้ว ราชาเยโฮชาฟัทได้ทรงแจ้งให้พวกเขารู้ว่า ศึกครั้งนี้ เป็นสิ่งที่ไม่คาดฝันมาก่อน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ศัตรูจะร่วมมือกันหลายชนชาติมาพร้อม ๆ กันในเวลาเดียวกัน

“ขอให้ข้าพเจ้าและท่านร่วมใจ  น้อมใจลงต่อพระเจ้าแห่งอิสราเอล”

“พวกเราจะร่วมใจกัน”  เสียงประชาชนดังก้องในลานนั้น

พระราชาทรงอธิษฐานว่า

“ข้าแต่องค์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเราทั้งหลาย
พระองค์ไม่ได้ทรงเป็นพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์หรือ?
พระองค์..ทรงเป็นผู้ปกครองเหนืออาณาจักรทั้งปวง

พระหัตถ์ของพระองค์เต็มด้วยอำนาจและฤทธิ์เดช  ไม่มีใครขืนยืนต่อต้านพระองค์ได้

พระเจ้าของเราทั้งหลาย  พระองค์ไม่ได้ไล่คนออกจากแผ่นดินนี้ ต่อหน้าต่อตาคนอิสราเอล  และประทานแผ่นดินนี้ตลอดไป  ให้กับลูกหลานของอับราฮัม ซึ่งเป็นพระสหายของพระองค์หรือ?

พระองค์เจ้าข้า และพวกเขาได้อาศัยแผ่นดิน  และได้สร้างวิหารอันบริสุทธิ์เพื่อพระนามของพระองค์

พวกเขาทูลว่า….  หากมีหายนะเกิดขึ้นกับเรา  ไม่ว่าจะเป็นคมดาบ  การพิพากษา โรคระบาด  หรือความอดหยาก    เราจะเข้ามายืนต่อพระวิหารนี้ ต่อพระพักตรของพระองค์   และจะร้องทูลต่อพระองค์เนื่องด้วยความยากลำบากของพวกเรา  และพระองค์จะทรงสดับฟัง  และทรงช่วยพวกเรา “

เหล่าประชาชนฟังสิ่งที่ราชาเยโฮชาฟัทอธิษฐาน และพวกเขาก็ส่งใจไปถึงพระเจ้าด้วยความถ่อมตน…. เขาทูลขอพระเจ้าทรงฟังคำอธิษฐานของพระราชา

 

“พระเจ้าข้า  บัดนี้ คนชาวอัมโมน ชาวโมอับและคนจากภูเขาเสอีร์ ซึ่งในอดีตนั้น ไม่ยอมให้อิสราเอลจากอียิปต์บุกเข้ามา    ตอนนั้น เราก็ไม่ได้ทำลายพวกเขา แต่บัดนี้ พวกเขากลับย้อนมาเพื่อจะไล่เราออกจากดินแดนที่พระองค์ประทานให้เรา”

“พระเจ้าของเหล่าข้าทั้งหลาย   พระองค์จะไม่พิพากษาลงโทษพวกเขาหรือ  เพราะว่าเราไม่มีแรงที่จะสู้กับกองทัพมหึมาเช่นนี้   เราทั้งหลายไม่รู้ว่าจะทำอย่างไร  พระองค์เจ้าข้า  เรากำลังรอคอยพระองค์อยู่ ดวงตาของเราจับจ้องที่พระองค์“