องค์พระผู้ไถ่

21 มีนาคม 2020

20-redeemer-Ps78-35

พวกเขาระลึกได้ว่า พระเจ้าทรงเป็นพระศิลาของพวกเขา และพระเจ้าองค์สูงสุดทรงเป็นพระผู้ไถ่ของเขา ถอดความจาก สดุดี 78:35

 

คำว่า ไถ่ มีความหมายพื้น ๆ ว่า เป็นการซื้อคืน บ้าน ที่ดินกลับมาจากการที่เคยขายไป เป็น การจ่ายค่าไถ่ตัวคนในครอบครัวที่ตกไปเป็น ทาส เมื่อคำ ๆ นี้มาใช้กับพระเจ้าและอิสราเอล มีความหมายว่า พระองค์ทรงไถ่เขาออกมาจาก การเป็นทาสในอียิปต์ สำหรับเราก็คือ พระองค์ ทรงไถ่เราจากการเป็นทาสบาป