อาโมส 2-3

อาโมส 2:10-16

เมื่อวานเราได้เห็นแล้วว่า บาปที่พระเจ้าทรงชี้แจงให้เขาเห็นนั้น เป็นอะไรบ้าง   และที่แย่สุดต่อมาก็คือ  พระเจ้าได้ตั้งคนบางคนเรียกว่า นาศีร์  หรือผู้ที่แยกตัวออกมาเพื่อเขาจะบริสุทธิ์  และกล่าวคำของพระเจ้าให้กับประชาชน  เขาเป็นตัวแทนของพระเจ้า….  คนเหล่านี้ไม่เหมือนปุโรหิตที่อยู่ในพระวิหาร  พวกเขาอยู่ท่ามกลางประชาชน  แต่เขาจะไม่ตัดผม  ไว้ผมยาว  และไม่ดื่มเหล้าองุ่นเลย …. คนที่เป็นนาศีร์ก็อย่างเช่น แซมสัน เป็นต้น

คนอิสราเอลกลับปิดปาก  ห้ามพวกเขาไม่ให้กล่าวคำของพระเจ้า  แถมยังบังคับให้เขาดื่มเหล้าเพื่อให้เมา  พูดไม่รู้เรื่องเสียอีก

นี่เป็นการสบประมาทพระเจ้าอย่างรุนแรง!

ผลที่จะเกิดขึ้นคือ  ไม่มีใครในพวกเขาจะหนีพ้นการลงโทษของพระเจ้าเลย