อิสยาห์ 4 กิ่งก้านของพระเจ้า

อิสยาห์ 4:1-6

ในวันเวลานั้น  ผู้หญิงถึง 7 คน จะยึดชายคนเดียวกันไว้  โดยขอร้องว่า “เราจะหาอาหารกินเอง หาเสื้อผ้าของเราเอง ขอเพียงให้คนเรียกเราตามนามสกุลของท่านนะ   เราจะได้ไม่ต้องอายใคร”  จะมีเวลาที่เหล่าผู้ชายถูกฆ่าตายอย่างมากมาย จนไม่มีผู้ชายเหลือพอเพียงกับจำนวนประชากรหญิง
การรื้อฟื้นของคนที่รอดตายในศิโยน…..

แล้วอิสยาห์ก็หันกลับมากล่าวถึงวันดี ๆ ที่จะเกิดขึ้น

ในวันเวลานั้น กิ่งก้านของพระเจ้าจะงดงาม ตระการ ผลผลิตที่ได้จากแผ่นดินนั้นทั้งยอดเยี่ยมและน่าเป็นเจ้าของ สำหรับคนที่รอดตายในอิสราเอล…  เคยได้ยินที่พระเยซูตรัสว่า  เราเป็นเถาองุ่นแท้… ไหม?   กิ่งก้านของพระเจ้า ในที่นี้  อิสยาห์กำลังบอกว่า ผู้ที่จะมาเป็นกิ่งก้านซึ่งนำศักดิ์ศรีคืนมาให้มนุษย์เราคือ องค์พระเยซูคริสต์นี่เอง  jesustruvine

 

คนที่เหลืออยู่ในศิโยน  และยังค้างอยู่ในเยรูซาเล็มนั้น ใคร ๆ จะเรียกพวกเขาว่า บริสุทธิ์… พวกเขาเป็นคนที่มีชีวิตในนครเยรูซาเล็มตามที่ได้บันทึกไว้  เมื่อพระเจ้าตรัสถึงคำว่าบริสุทธิ์จะมีความหมายว่าแยกออกเสมอ…. พวกเขาแยกออกจากความบาป จากชีวิตที่สกปรก  และมีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้า

เมื่อองค์พระผู้เป็นนายสูงสุด ได้ทรงชำระล้างความสกปรกของบรรดาธิดาแห่งศิโยนให้หมดสิ้น  และชำระรอยเลือดที่ตกค้างของเยรูซาเล็มท่ามกลางเมืองนั้น   ด้วยพระวิญญาณแห่งการพิพากษาและการเผา

พระเจ้าจะทรงสร้างเมฆและควันในเวลากลางวัน   และแสงของเปลวไฟในเวลากลางคืน ให้อยู่เหนือทุกแห่งบนภูเขาศิโยนและเหนือที่ประชุมของเมืองนั้น   เพราะจะมีพลับพลาที่ปกคลุมเหนือพระสิริของพระองค์   เมื่อเราอ่านตรงนี้ อาจจะยากที่จะเข้าใจ อิสยาห์กำลังกล่าวถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่คนในศิโยนจะได้รับการปกป้องจากพระเจ้า

และจะเป็นร่มบังแดดกลางวัน  เป็นที่ลี้ภัยและเป็นที่กำบังจากฝนตกอันแรงกล้า

เรื่องดี ๆ ที่จะเกิดขึ้นนี้ มีได้เพราะพระเยซูได้เสด็จลงมาในโลก และทรงเป็นกิ่งก้านของพระเจ้าที่จะปกป้องรักษา  ดูแลคนที่เชื่อในพระองค์…..