เยเรมีย์ 33-1 ลงโทษแล้ว..รักษาให้

เยเรมีย์ 33: 1-9

พระดำรัสของพระเจ้ามาถึงเยเรมีย์เป็นครั้งที่สอง
ในขณะที่เขายังถูกจำจองอยู่ในเขตทหารรักษาพระองค์
“องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสร้างโลกนี้
พระองค์ผู้ทรงสร้างและจัดตั้งมันไว้  พระนามของพระองค์คือ องค์พระผู้เป็นเจ้า ตรัสว่า ..
จงร้องเรียกหาเรา และเราจะตอบเจ้า
และเราจะบอกถึงสิ่งยิ่งใหญ่ที่ซ่อนอยู่ซึ่งเจ้าไม่เคยรู้ให้แก่เจ้า

rongkau
เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าแห่งอิสราเอล
ตรัสถึงบ้านทั้งหลายในเมือง
และราชวังของกษัตริย์แห่งยูดาห์ซึ่งถูกรื้อถอนไปทำเป็นที่กำบังจากการล้อมเมือง และอาวุธ..
พวกเขาจะเข้ามาต่อสู้คนเคลเดีย
และทำให้เมืองเต็มไปด้วยซากศพ เป็นศพของเหล่าคนที่เราสังหารเพราะความโกรธเกรี้ยวของเรา
เราได้ซ่อนหน้าของเราไว้จากเมืองนี้ เพราะความชั่วร้ายของพวกเขา

ดูเถิด เราจะรักษาเขา ให้เขามีสุขภาพดี
เราจะรักษาเขาให้หาย และทำให้เขาเห็นถึงความอุดมสมบูรณ์  ความมั่งคั่ง และความปลอดภัย

เราจะรื้อฟื้นยูดาห์และอิสราเอลให้กลับสู่สภาพเดิม และสร้างพวกเขาใหม่ให้เป็นเหมือนเดิม
เราจะชำระบาปของเขาที่ทำต่อเรา และเราจะยกโทษบาปและความดื้อดึงทั้งปวงที่เขาทำต่อเรา
และเมืองนี้จะเป็นเมืองที่มีชื่อแห่งความชื่นบานต่อหน้าเรา
เป็นความสรรเสริญ และเป็นศักดิ์ศรีต่อบรรดาประชาชาติในโลกที่ได้ยินถึงสิ่งดีที่เราทำให้กับพวกเขา
คนเหล่านั้นจะเกรงกลัวและตจัวสั่นเพราะสวัสดิภาพและความมั่งคั่งที่เราให้ พวกเขา