เอสรา 3-1 เริ่มถวายเครื่องบูชาต่าง ๆ

เอสรา 3:1-6

เดือนที่เจ็ด

เหล่าคนอิสราเอลต่างเข้ามาอยู่ในเมืองต่าง ๆ
…แล้วพวกเขาก็มารวมใจกันเป็นหนึ่งเดียวในนครเยรูซาเล็ม

แล้วเยชูวา ลูกชายของโยซาดัก
และปุโรหิตที่ร่วมงานกับเขา
รวมทั้งเศรุบบาเบล ลูกชายของเชอัลทิเอล กับญาติ ๆของเขา
พวกเขานั้น ร่วมกันสร้างแท่นบูชาของพระเจ้าแห่งอิสราเอล
โดยตั้งใจที่จะถวายเครื่องเผาบูชาแด่พระองค์
ตามที่เขียนไว้ในบัญญัติของโมเสส  ผู้รับใช้ของพระองค์

 from "The Book of Books in Pictures", Julius Schnorr von Carolsfeld, Verlag von Georg Wigand, Liepzig: 1908
from “The Book of Books in Pictures”, Julius Schnorr von Carolsfeld, Verlag von Georg Wigand, Liepzig: 1908

พวกเขาตั้งแท่นนั้นไว้บนฐานเดิม
เป็นเพราะพวกเขากลัวประชาชนที่อยู่ในแผ่นดินนั้น
พวกเขาถวายเครื่องเผาบูชาแด่พระเจ้าบนแท่นนั้น
ทั้งเช้า และเย็น
และพวกเขาก็ได้ฉลองเทศกาลอยู่เพิงตามบทบัญญัติ
ถวายเครื่องเผาบูชาประจำวันตามจำนวนที่ระบุไว้แต่ละวัน

 

หลังจากนั้นพวกเขาก็จะถวายเครื่องบูชาตามปกติ
ทั้งเครื่องบูชาสำหรับวันหนึ่งค่ำ
และเครื่องบูชาสำหรับเทศกาลต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ขององค์พระผู้เป็นเจ้า
รวมไปถึงมีการถวายเครื่องบูชาตามใจสมัครแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า

 

จากวันแรกของเดือนที่เจ็ด
พวกเขาเริ่มถวายเครื่องบูชาแด่องค์พระเจ้า
แม้ว่าขณะนั้น ยังไม่ได้วางรากฐานของพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้า