เอสรา 7-4 สำเนาราชสาส์นของพระราชา (ต่อ)

เอสรา  7:18-24

ส่วนเงิน ทองที่เหลือจากการสร้าง
ขอให้ท่านและพี่น้องได้ใช้ให้เหมาะสมตามพระทัยของพระเจ้าของท่าน
ภาชนะต่าง ๆ ที่ท่านได้รับมอบไปเพื่อใช้ในพระวิหารของพระเจ้าของท่าน
ขอให้ท่านนำไปต่อพระพักตร์ของพระเจ้าแห่งเยรูซาเล็ม

และหากยังมีสิ่งที่ขาดเหลือที่ต้องการเพิ่มเติมในพระวิหารของพระเจ้าที่ท่านต้องจัดหา
ก็ขอให้เบิกจากคลังของพระราชาได้

และเรา ราชาอารทาเซอร์ซีส  บัญชาไปยังเหล่านายคลังแห่งแผ่นดินที่อยู่อีกฟากของแม่น้ำว่า

หากมีสิ่งใดที่ท่านเอสรา ปุโรหิต อาลักษณ์แห่งบัญญัติของพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ขอท่านมา
ก็ของให้ท่านได้จัดหาให้อย่างเต็มที่

artar decree

ให้ได้จนถึงจำนวนเงิน 100 ตะลันท์ (3.2 ตัน)
ข้าวสาลี 100 โคร์  (22  กิโลลิตร)
เหล้าองุ่น 100  บัท (2.2 กิโลลิตร)
น้ำมันมะกอก  100  บัท (2.2 กิโลลิตร)
และเกลือ ไม่จำกัด  ให้ได้เท่าที่ต้องการ

สิ่งใดที่พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์บัญชามา
ขอให้ทำอย่างเต็มที่เพื่อพระวิหารของพระองค์
เพื่อว่าพระองค์จะไม่ทรงพิโรธต่อราชอาณาจักรของพระราชาและราชโอรส

เราขอบอกเสียตรงนี้ว่า ท่านไม่มีสิทธิทางกฎหมายที่จะเรียกเก็บภาษี
เงินบรรณาการ ค่าธรรมเนียมจากใคร ไม่ว่าจะเป็นปุโรหิต เลวี นักรัอง ผู้เฝ้าประตู
ผู้รับใช้ในพระวิหาร และคนอื่น ๆ ที่รับใช้ในพระวิหารของพระเจ้า