เอเสเคียล 1-1 เห็นนิมิตประหลาด!

เอเสเคียล 1:1-5

วันนั้น ข้าอยู่ที่ริมแม่น้ำเคบาร์ ท่่ามกลางเชลยที่ถูกกวาดมาจากแผ่นดินยูดาห์

เป็นวันที่ 5 เดือน 4 ปีที่ 30

ท้องฟ้าเปิดออกมา

เงยหน้าขึ้นไป ข้าเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้า !!mekfai

 

เป็นวันที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ส่งคำของพระองค์มายังปุโรหิตเอเสเคียล ลูกชายบูซี

แต่คำของพระเจ้าไม่ได้เลือกว่าจะมาในดินแดนไหน

ข้าอยู่ในแผ่นดินคนเคลเดีย  แต่ข้าก็ยังเห็นพระเจ้า ….

พระหัตถ์ของพระเจ้ามาอยู่เหนือข้า !

 

ข้ามองไป  มองไป  ตอนนั้นเอง มีลมพายุพัดมาจากทางเหนือ

พร้อมกับเมฆที่มีแสงสว่างรอบ

แถมยังมีไฟออกมาจากเมฆด้วย เี๋ดี๋ยวแวบ  เดี๋ยววาบออกมาจากเมฆนั้น

ดูไป ดูมา ก็เหมือนว่าเป็นทองเหลืองที่มีแสงแวบ

ที่ประหลาดกว่านั้นก็คือ มีร่างสัตว์สี่ตัวออกมา

แต่มันไม่ใช่สัตว์ธรรมดา  เพราะว่า มันมีรูปร่างเหมือนมนุษย์!