เอเสเคียล 14-1 ใจที่เต็มด้วยรูปเคารพ

เอเสเคียล 1: 1-6

มีผู้ใหญ่บางคนของอิสราเอลมาหาข้า และนั่งลงต่อหน้าข้า
แล้วพระดำรัสของพระเจ้าก็มาถึงข้า
“ลูกชายของมนุษย์เอ๋ย คนเหล่านี้ มีรูปเคารพของพวกเขาอยู่ในใจ
และความผิดของพวกเขานั้นเป็นหินสะดุดต่อหน้าพวกเขาเอง
เราควรจะยอมให้พวกเขาปรึกษาอย่างนั้นหรือ?

bull_idols
ดังนั้นจงพูดกับพวกเขาว่า
..องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า
ใครก็ตามในวงศ์วานอิสราเอลที่เก็บรูปเคารพไว้ในใจ
ตั้งหินสะดุดไว้ต่อหน้าต่อตาตัวเอง
และยังมาหาผู้กล่าวคำของพระเจ้า
เราเอง จะตอบพวกเขาเมื่อเขาเข้ามาหาเราพร้อมกับรูปเหล่านั้น
เพื่อว่าเราจะได้ยึดใจของคนอิสราเอลที่หันไปจากเราเพราะรูปเคารพเหล่านั้น
ดังนั้น จงกล่าวแก่วงศ์วานอิสราเอลว่า
องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า
จงกลับใจ และหันจากรูปเคารพทั้งหลายเสีย
หันหน้าของเจ้าทั้งหลายออกจากสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียน