เอเสเคียล 16-2 การขายตัวของเยรูซาเล็ม

เอเสเคียล 16:15-22

แต่เจ้ากลับวางใจในความงามของตนเอง และทำตัวเป็นหญิงขายตัว
เพราะความที่เจ้ามีชื่อเสียง เจ้าจึงขายตัวกับทุกคนที่ผ่านมา และเจ้าก็เป็นของคน ๆ นั้น

เจ้าเอาเสื้อผ้าของเจ้ามาส่วนหนึ่ง และทำเป็นแท่นบูชาที่มีสีสัน
แล้วเจ้าก็ขายตัวอยู่บนนั้น
ซึ่งไม่เคยมีใครทำเช่นนั้น  และก็ไม่ควรทำอย่างนั้นด้วย

ยิ่งกว่านั้นเจ้ายังเอาอัญมณี ทั้งจากทองคำและเงินซึ่งเราให้แก่เจ้า
ไปสร้างเป็นรูปมนุษย์ผู้ชาย และเจ้าก็เล่นชู้กับรูปเหล่านั้น

เจ้ายังเอาเสื้อผ้าปักของเจ้าคลุมมันไว้  วางน้ำมันและเครื่องหอมของเราไว้ต่อหน้ามัน
รวมไปถึงอาหารที่เราได้ให้แก่เจ้า เราได้เลี้ยงเจ้าด้วยแป้งอย่างดี และน้ำมันและน้ำผึ้ง
เจ้าได้วางสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องหอมที่พอใจ และก็เป็นอย่างนั้น
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศ

คนหลายชาติก็ทำการบูชายัญเด็กอย่างที่คนสมัยเอเสเคียลได้ทำเช่นกัน
คนหลายชาติก็ทำการบูชายัญเด็กอย่างที่คนสมัยเอเสเคียลได้ทำเช่นกัน

และเจ้าก็เอาลูกชายลูกสาวทั้งหลายที่เจ้าคลอดให้แก่เรา

นำไปเซ่นไหว้มันเพื่อให้มันผลาญชีวิตพวกเขา
การขายตัวของเจ้าเป็นเรื่องเล็กน้อยอย่างนั้นหรือ
ที่เจ้าได้สังหารหมู่พวกเด็ก ๆ และยังเอาไปเป็นเครื่องเผาบูชาให้กับรูปเคารพเหล่านั้น
ที่เจ้าทำสิ่งน่ารังเกียจและขายตัวเช่นนี้ เจ้ายังไม่จำวันที่เจ้ายังเด็ก
ที่เจ้ายังตัวเปล่าเล่าเปลือยนอนดิ้นอยู่ในกองเลือด

22 And in all your abominations and your whorings you did not remember fthe days of your youth, gwhen you were naked and bare, wallowing in your blood.