เอเสเคียล 16-4 ผลของรักไม่เลือก

เอเสเคียล 16:35-43

ดังนั้น  เจ้าผู้เป็นหญิงโสเภณี จงฟังคำขององค์พระผู้เป็นเจ้า
องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัส เป็นเพราะเจ้าได้เทราคะของเจ้าออกมา
เจ้าเปิดเผยตัวเองในการที่เจ้าเป็นชู้กับบรรดาคนรักของเจ้า
และกับเหล่ารูปเคารพอันน่าสะอิดสะเอียน
และเป็นเพราะเลือดของลูก ๆ ที่เจ้ามอบให้กับเทวรูปเหล่านั้น
ดังนั้น ดูเถิด เราจะรวบรวมคนรักที่เจ้าชื่นชม
คนที่เจ้ารัก และคนที่เจ้าเกลียดทั้งหมด
เราจะรวบรวมพวกเขาให้เข้ามาต่อสู้เจ้าทุกด้าน
และจะเปลือยตัวเจ้าให้พวกเขาเห็นทั้งหมด

เพิ่งขุดพบในอิสราเอล ภาพจากhttp://www.vosizneias.com/
เพิ่งขุดพบในอิสราเอล ภาพจากhttp://www.vosizneias.com/

 

เราจะพิพากษาเจ้าดั่งผู้หญิงที่เล่นชู้ และทำให้เลือดตก
และจะนำเลือดแห่งความกริ้วและความหวงแหนมาเทใส่เจ้า
เราจะมอบเจ้าไว้ในมือของพวกเขา
และพวกเขาจะโยนแท่นบูชาและที่สูงของพวกเจ้าออกไป
พวกเขาจะฉีกเสื้อผ้าของเจ้า ยึดเครื่องประดับอันงดงามของเจ้า
ปล่อยให้เจ้าเปลือยหมดตัว
พวกเขาจะนำคนเป็นจำนวนมากมาต่อสู้เจ้า
จะเอาหินขว้างใส่เจ้า และหั่นเจ้าเป็นท่อน ๆ ด้วยดาบ
และเขาจะเผาบ้านของเจ้า และลงโทษเจ้าต่อหน้าผู้หญิงจำนวนมาก
เราจะทำให้เจ้าหยุดเล่นชู้ และเจ้าจะไม่ต้องให้ค่าจ้างอีกต่อไป
เราจะระบายความโกรธของเราลงบนเจ้า
ความหวงแหนของเราจะไปจากเจ้า
เราจะสงบและไม่โกรธอีกต่อไป
เพราะเจ้าไม่จำวันที่เจ้ายังเด็ก แต่ทำให้เราโกรธด้วยการประพฤติตัวเช่นนี้
ดังนั้น .. เราจะลงโทษเจ้าตามการกระทำลงบนหัวของเจ้า
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศ
เจ้าไม่ได้ทำตัวลามกเพิ่มเข้ากับความโสโครกของเจ้าหรอกหรือ?