เอเสเคียล 16-7 พันธสัญญานิรันดร์

เอเสเคียล 16: 59- 63

ดังนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า
เราจะจัดการกับเจ้าตามการกระทำของเจ้า
เจ้าผู้ที่ดูหมิ่นคำปฏิญาณ และได้หักพันธสัญญาเสีย
แต่เรายังคงจำคำสัญญาณที่ให้ไว้กับเจ้าเมื่อเจ้ายังเยาว์
และเราจะสถาปนาพันธสัญญานิรันดร์กับเจ้า
แล้วเจ้าจะระลึกถึงหนทางของเจ้า และละอายใจ
เมื่อเจ้ารับเอาพี่สาว น้องสาวของเจ้าไป
โดยเรามอบเขาให้เป็นลูกสาวของเจ้า
แต่ไม่ใช่ตามพันธสัญญาที่เราให้ไว้กับเจ้า
เราจะสถาปนาพันธสัญญากับเจ้า
แล้วเจ้าจะรู้ว่า เราคือองค์พระผู้เป็นเจ้า
เจ้าจะระลึกได้และประหลาดใจ
และเจ้าจะไม่อ้าปากพูดอะไรอีกเพราะเจ้าเกิดความละอาย
ในตอนที่เราลบมลทินบาปของเจ้า
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศ

jesus_on_cross_crucifixion
ดูซิ อย่างไรพระเจ้าก็ทรงรักษาพันธสัญญาของพระองค์
แม้ว่ามนุษย์จะคดโกง ไม่ซื่อสัตย์ต่อพระองค์
ขนาดพวกเขาทำบาปมากกว่าสะมาเรียและโสโดม
พระเจ้ายังจะรื้อฟื้นพันธสัญญาของพระองค์กับเขา
คำว่า พระเจ้าจะทรงลบมลทินบาป … ทำให้เรารู้ว่า
พระเจ้าทรงรักและตั้งพระทัยจริง ๆ ที่จะให้พระบุตรของพระองค์
มาสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อมนุษย์….