เอเสเคียล 17-1 อุปมาเรื่องอินทรีกับองุ่น

เอเสเคียล 17:1-8

พระดำรัสของพระเจ้ามายังข้า
“ลูกชายของมนุษย์ จงนำปริศนา และกล่าวเป็นคำอุปมาแก่วงศ์วานอิสราเอล
กล่าวว่า ..องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้
มีอินทรีใหญ่ตัวหนึ่งปีกใหญ่กว้าง และขนปีกยาว
ขนของมันทั้งมากมายและมีหลายสี

eze17

มันมายังเลบานอนและจิกยอดต้นสีดาร์
มันหักกิ่งที่เป็นยอดอ่อน และนำไปยังดินแดนที่มีการค้า
และวางมันไว้ในเมืองต่าง ๆ ที่มีพ่อค้า
จากนั้น มันก็เอาเมล็ดพืชของแผ่นดินไป และปลูกมันไว้ในดินที่อุดมยิ่ง
มันเอาเมล็ดไปวางไว้ริมธารน้ำที่มีน้ำสูงเต็มฝั่ง
มันวางมันไว้เหมือนกับกิ่งต้นหลิว
เมล็ดนั้นงอกขึ้นมา และกลายเป็นเถาองุ่นเลี้อยไปเตี้ย ๆ
กิ่งของมันหันไปหาตัวอินทรี ในขณะที่รากของมันยังอยู่ที่เดิม
ดังนั้นมันจึงกลายเป็นเถาและงอกกิ่งออกมาและแตกใบ

จากนั้นมีอินทรีอีกตัวซึ่งมีปีกใหญ่ และขนมาก
ดูเถิด เถาองุ่นนั้นก็ให้รากของมันชอนไชมาหาอินทรีตัวนั้น
และแตกแขนงจากที่เดิมของมัน  เพื่อให้มันรดน้ำให้
มันถูกปลูกไว้ในดินดีริมน้ำอุดม เพื่อว่ามันจะได้งอกกิ่งก้านและออกผล
เป็นต้นองุ่นอันทรงเกียรติ