เอเสเคียล 20-1 ตาที่จับจ้อง

เอเสเคียล 18:1-8

ปีที่เจ็ด เดือนที่ห้า วันที่สิบ
มีผู้ใหญ่ของอิสราเอลได้พากันมาเพื่อขอคำปรึกษาจากองค์พระผู้เป็นเจ้า
พวกเขานั่งต่อหน้าข้า
และพระดำรัสของพระเจ้ามาถึงข้าว่า

“ลูกชายของมนุษย์เอ๋ย  จงกล่าวแก่ผู้ใหญ่แห่งอิสราเอล กล่าวกับเขาว่า
องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้
..เจ้ามาหาเราเพื่อถามเราอย่างนั้นหรือ?
ตราบเท่าที่เรามีชีวิต… องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศ
เจ้าจะไม่ได้ถามอะไรเราได้อีก

เจ้าจะพิพากษาพวกเขาหรือ ลูกชายของมนุษย์ เจ้าจะพิพากษาพวกเขาหรือ?
จงให้พวกเขารับรู้ถึงพฤติกรรมอันน่าสะอิดสะเอียนของบรรพบุรุษ
และกล่าวกับพวกเขาว่า
องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้
วันที่เราเลือกอิสราเอล เราสาบานกับวงศ์วานของยาโคบ
เราทำให้เขารู้จักเราในแผ่นดินอียิปต์
เรากล่าวว่า เราคือองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของเจ้า
ในวันนั้น เราสาบานที่จะนำพวกเขาออกจากแผ่นดินอียิปต์
เขาไปในดินแดนที่เราเลือกไว้สำหรับพวกเขา
เป็นดินแดนที่เต็มด้วยน้ำนมและน้ำผึ้ง
แผ่นดินที่ยอดเยี่ยมที่สุด

egyptgods
และเรากล่าวกับพวกเขาว่า
จงทิ้งสิ่งที่น่ารังเกียจซึ่งสายตาพวกเจ้าจับจ้อง
ทุกคน…อย่าทำให้ตัวเองเป็นมลทินด้วยรูปเคารพของอียิปต์
เราเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของเจ้า
แต่พวกเขากลับดื้อดึงต่อเรา และไม่ยอมฟังเรา
ไม่มีสักคนที่ยอมทิ้งรูปเคารพซึ่งสายตาของพวกเขาจับจ้องอยู่
พวกเขาไม่ยอมทิ้งรูปเคารพของอียิปต์ !