เอเสเคียล 20-3 ต้องกระจายไป

เอเสเคียล 20:18-26

และเราได้กล่าวแก่ลูกหลานของเขาในถิ่นกันดาร
อย่าได้เดินตามทางของพ่อเจ้า อย่าได้ไปรักษากฎเกณฑ์ของเขา
อย่าทำให้ตัวเป็นมลทินด้วยรูปเคารพของเขา

เราคือองค์พระผู้เป็นเจ้า  พระเจ้าของเจ้า
จงระวังที่จะรักษากฎเกณฑ์ของเรา
และรักษาวันสะบาโตให้บริสุทธิ์
เพื่อว่าจะเป็นสัญญลักษณ์ระหว่างเรากับเจ้า
เพื่อว่าะเจ้าจะได้รู้ว่า เราเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของเจ้า

แต่ลูกหลานอิสราเอลได้ดื้อดึงต่อเรา
ไม่เดินในกฎเกณฑ์ของเรา ไม่สนใจระวังที่จะเชื่อฟังกฎของเรา
ซึ่งจริง ๆ แล้ว หากใครทำตามนั้น ก็จะมีชีวิต
พวกเขากลับทำให้วันสะบาโตของเราเป็นมลทิน!

แลัวเรากล่าวว่า  เราจะเทความโกรธของเราลงเหนือเขา
และระบายความโกรธของเราต่อเขาในถิ่นกันดาร
แต่เราก็รั้งมือของเราไว้ และได้ทำเพื่อเห็นแก่นามของเราเอง
เพื่อมิให้นามนั้นเป็นมลทินในสายตาของคนชาติต่าง ๆ
ที่เรานำคนอิสราเอลออกมาจากพวกเขา

krajai

ยิ่งกว่านั้น เราสัญญากับพวกเขาในถิ่นกันดารว่า
เราจะทำให้พวกเขากระจัดกระจายไปตามชาติต่าง ๆ
และทำให้เขาแยกย้ายกันไปตามที่ต่าง ๆ
เพราะว่าพวกเขาไม่สนใจที่จะเชื่อฟังกฎเกณฑ์ของเรา
แต่ได้ปฏิเสธกฎของเรา และทำให้สะบาโตของเราเป็นมลทิน
สายตาของพวกเขาก็จับจ้องอยู่ที่รูปเคารพของบรรพบุรุษ

ยิ่งกว่านั้น เราจะให้กฎเกณฑ์ที่ไม่ดีแก่พวกเขา
เป็นกฎที่หากทำตามก็จะไม่ได้ชีวิต
เราจะทำให้เขาเป็นมลทินจากลูกหัวปีที่พวกเขาเอาเป็นของบูชารูปเคารพ
ซึ่งเราจะทำลายพวกเขา
เราทำเพื่อพวกเขาจะได้รู้ว่า  เราคือองค์พระผู้เป็นเจ้า