เอเสเคียล 20-5 พระเจ้าทรงรื้อฟื้น

เอเสเคียล 20:33-49

ตราบเท่าเรามีชีวิต  องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศ
แน่นอนว่าเราจะเป็นกษัตริย์เหนือเจ้า
ด้วยมือที่ทรงฤทธิ์ และแขนที่เหยียดออก และความโกรธของเราจะระบายออกมา
เราจะนำเจ้าออกจากประชากรทั้งหลาย
และรวบรวมเจ้าจากประเทศที่เจ้ากระจัดกระจายไปอยู่นั้น
ด้วยมือที่เข้มแข็งและแขนที่เหยียดออก และความโกรธที่ระบายออกมา
และเราจะนำเจ้าเข้าไปยังถิ่นกันดารแห่งชนชาติทั้งหลาย
ที่นั่นเราจะพิพากษาเจ้าต่อหน้าต่อตา-Ezekiel-elders

เราจะพิพากษาเจ้า เหมือนอย่างที่เราพิพากษาบรรพบุรุษของเจ้าในถิ่นกันดารแห่งอียิปต์
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศ

เราจะให้เจ้าผ่านใต้คทา และเราจะนำเจ้าไปสู่สายใยแห่งพันธสัญญา

เราจะกำจัดคนดื้อดึงออกไปจากพวกเจ้า และคนที่ล่วงละเมิดเรา
เราจะนำเขาออกจากดินแดนที่เขาต้องเพนจร
แต่เขาจะไม่เข้ามายังแผ่นดินอิสราเอล
นั่นแหละ เจ้าจะรู้ว่า เราคือองค์พระผู้เป็นเจ้า

สำหรับเจ้า โอวงศ์วานอิสราเอล
องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัส
ถ้าเจ้าจะไม่ฟังเรา  ก็จงกลับไปปรนนิบัติเทวรูปของพวกเจ้า ทั้งตอนนี้ และต่อไป
แต่นามอันบริสุทธิ์ของเราจะไม่เป็นมลทินด้วยของถวายและเทวรูปของพวกเจ้าอีกต่อไป