เอเสเคียล 20-6 บนเขาสูง…

เอเสเคียล 20:40-48

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศว่า
เพราะบนภูเขาบริสุทธิ์ของเรา  ภูเขาสูงแห่งอิสราเอล
ที่นั่น วงศ์วานอิสราเอลทั้งหมด จะปรนนิบัติเราในแผ่นดิน
ที่นั่น เราจะรับเขา  และ
ที่นั่น เราจะเรียกเอาของถวายจากเจ้า
และของที่เจ้าคัดเลือกว่า ดีที่สุด รวมถึงเครื่องถวายอันศักดิ์สิทธิ์ทั้งสิ้น

Sinai Desert, via Creative Commons
Sinai Desert, via Creative Commons

เราจะรับเจ้ารับเจ้าเป็นดังกลิ่นอันหอมหวาน
เมื่อเรานำเจ้าออกมาจากประชาชาติต่าง ๆ
และรวบรวมเจ้าออกมาจากประเทศที่เจ้ากระจัดกระจายไปนั้น
และเราจะแสดงความบริสุทธิ์ของเราต่อหน้าประชาชาติทั้งหลาย
และเจ้าจะรู้ว่า เราคือองค์พระผู้เป็นเจ้า
เมื่อเรานำเจ้าเข้ามาในดินแดงอิสราเอล
แผ่นดินที่เราสัญญาไว้กับบรรพบุรุษของเจ้า
และที่นั่นเจ้าจะระลึกถึงหนทางที่เจ้าเดิน
และการกระทำที่เจ้าทำให้ตัวเองเป็นมลทิน
และเจ้าจะเกลียดตัวเองเพราะความชั่วทั้งหลายที่เจ้าได้ทำลงไป
และเจ้าจะรู้ว่า เราคือองค์พระผู้เป็นเจ้า
เมื่อเราจัดการกับเจ้าเพื่อเห็นแก่นามของเรา
ไม่ได้จัดการกับเจ้าตามความบาปผิดหรือการกระทำคดโกงของเจ้า
โอ… เจ้าวงศ์วานอิสราเอล..
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศ

และพระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาถึงข้าว่า
“ลูกชายของมนุษย์เอ๋ย จงตั้งหน้าของเจ้าไปยังดินแดนทางใต้
ให้เทศนาต่อต้านทางใต้ และพยากรณ์ต่อผืนป่าในเนเกบ
จงกล่าวแก่ป่าไม้แห่งเนเกบดังนี้…
จงฟังพระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้า  … องค์พระเจ้าตรัส
ดูเถิด เราจะจุดไฟขึ้นท่ามกลางเจ้า และไฟจะเผาต้นไม้เขียว
ต้นไม้แห้งทุกต้นในป่า
จะไม่อาจดับเปลวไฟที่โชติช่วงนั้นได้
และทุกใบหน้าตั้งแต่ทิศใต้จนถึงทิศเหนือจะถูกไฟลวก
และทุกคนจะได้เห็นว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงจุดไฟซึ่งไม่มีใครดับได้”
และข้ากล่าวว่า
“โอ..องค์พระผู้เป็นเจ้า   พวกเขากล่าวถึงข้าว่า
เขาไม่ใช่เป็นคนปั้นแต่งคำอุปมาขึ้นมาหรือ?”