เอเสเคียล 22-1 เวลามาถึง

เอเสเคียล 22:1-5

และพระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาถึงข้า กล่าวว่า
“และเจ้า.. ลูกชายของมนุษย์
เจ้าจะพิพากษา.. เจ้าจะพิพากษาเมืองที่นองเลือดนี้ไหม?
จงประณามให้รู้ถึงความน่าสะอิดสะเอียนที่เธอทำลงไป

เจ้าจะกล่าวว่า
องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้
เมืองที่ได้ทำให้มีการนองเลือด
เมืองนี้ …เวลามาถึงแล้ว
มันได้สร้างรูปเคารพเพื่อทำให้ตัวเองเป็นมลทิน

blood

เจ้าได้กลายเป็นคนผิดด้วยเลือด…
และเป็นมลทินด้วยรูปเคารพที่เจ้าสร้างขึ้นมา
เจ้าได้ทำให้วันของเจ้าใกล้เข้ามา
เวลาที่กำหนดไว้แล้ว ….
ดังนั้น เราจึงให้เจ้ากลายเป็นที่ตำหนิท่ามกลางประชาชาติ
เป็นที่เยาะเย้ยสำหรับทุกชาติ
คนที่อยู่ใกล้ และคนที่อยู่ไกลจากเจ้าจะเยาะเย้ยเจ้า

ชื่อของเจ้าก็เสียหายไปแล้ว ทั้งยังเต็มด้วยความวุ่นวายโกลาหล